IKONIO, Jani Roškar s.p., (v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu “naročnik”) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa. Naročniki ponudnikovih stroritev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev poslovanja. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremebami.

1. Člen: Plačilni pogoji
1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu.

2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za dostop do strežnika, spletne strani in ali spletne aplikacije. Podatki so posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam sporočite vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja preko e-pošte.

4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno oziroma na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.

6. Pridržujemo si pravico, da 7 dni po poteku plačilnega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana. Ponovna aktivacija ob neplačilu se zaračuna po trenutnem ceniku.

7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.

8. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.

9. Domene je mogoče podaljšati do datuma poteka po redni ceni objavljeni na naši spletni strani. Po dnevu poteka registracije domena prejme status “pendingdelete”. V primeru poteka domen vseh končnic, razen .si, je cena za restore (obnovo, podaljšanje) oziroma spremembo statusa “pendingdelete” 100€ z DDV.

2. Člen: Zlorabe strežnika
Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja, iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter strani pod točko 11.

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:

1. Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domačega direktorija).

2. Prekomerno izkoriščanje sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 11. Pridržujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.

3. Pri delu s crontabi (omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času) je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij.

4. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte.

5. Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam).

6. Uporaba strežnika v zlonamerne namene.

7. Kršenje avtorskih pravic (gostovanje datotek).

8. V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket.

9. Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.

10. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

11. Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih (za odobritev nam pišite na email):

 • UltimateBBS
 • IkonBoard
 • Vse verzije YABB foruma
 • Proxy skripte
 • IRC chat skripte
 • Anonymizer
 • Chat rooms
 • phpShell in podobne skripte za zagon komandne vrstice
 • FormMail
 • Webmail modul za PHPNuke
 • phpBB2 Plus (http://www.phpbb2.de/)
 • Phpsitemapng (http://enarion.net/google/phpsitemapng/)
 • torrent tracker sistemi

12. Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku, kljub temu da ponudnik izvaja dnevne kopije. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.

13. V primeru da uporabnik porablja več kot 30% sistemskih zmogljivosti, bo ponudnik uporabniku predlagal paket VPS ali namenski strežnik, v primeru da se uporabnik z navedenim ne strinja pa mora porabo zmogljivosti ustrezno zmanjšati ali preklicati gostovanje.

4. Člen: Vsebina na zakupljenem prostoru
1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:
* vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna,
* vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,
* vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

2. Naročnik je dolžan ponudnika obvestiti o vsebini na zakupljenem prostoru.

3. Ponudnik ima pravico pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru.

4. Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.

5. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

6. Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor.

7. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.

8. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

5. Člen: Trajanje storitev
1. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 7 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

6. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja
1. Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je vnešen v uporabniškem vmesniku.

2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.

3. Naročnik v celoti ne upošteva 1. člen, 2. člen, 3. člen in 4. člen.

4. Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče oziroma najkasneje vsaj 7 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.

7. Člen: Odškodnine in nadomestila
1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

8. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika
1. Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:
* nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
* smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,
* naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
* v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
* varnost podatkov.

2. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.

3. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

4. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

5. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
* škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

6. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
* ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
* neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

7. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

8. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

9. Člen: Kršitev pogojev poslovanja
1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, n.pr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

Zasebnost in Varnost

Občasno posodobimo izjavo o zasebnosti in varnosti in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu te izjave.

Varnost osebnih podatkov

Pri pošiljanju občutljivih podatkov po internetu jih zaščitimo z uporabo šifriranja, kot je protokol SSL (Secure Socket Layer).
Vaši podatki, ki nam jih posredujete preko naših spletnih strani, bodo varovani in jih ne bomo posredovali nikomur. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretji osebi, razen če bi to zahteval zakon. Na vašo zahtevo bomo izbrisali ali spremenili katerokoli vašo osebno informacijo, ki jo imamo v naši bazi.

Zbiranje osebnih podatkov

Za vaše osebne podatke vas bomo prosili, vendar neomejeno pri:

* najemu oziroma zakupu gostovanja,
* najemu oziroma zakupu elektronskega naslova,
* preverjanju vaše identitete, kadar vam bomo na vašo zahtevo posredovali vaše geslo, uporabniško ime ali drug podatek,
* odstranitvi vaših podatkov na vašo zahtevo.

S programom za analizo obiska zbiramo določene podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med drugimi ti podatki lahko obsegajo vaš IP naslov, operacijski sistem, vrsto brskalnika, ime domene, dostopni čas, število premikov po spletni predstavitvi in spletno mesto s katerega ste prišli na Si-shell.net. Te podatke potrebujemo za analizo obiskovalcev naše spletne predstavitve in niso povezani z vašimi osebnimi podatki.

 

Zadnja sprememba: 6.12.2015